Terminarz wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Terminarz wypłat świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 136 poz. 1118) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłata przysługujących świadczeń następuje:

  • przelewem na podane konto osoby uprawnionej,
  • poprzez odbiór osobisty, we wskazanym przez urząd banku.

 

Terminarz wypłat świadczeń na rok 2018

  
 
Nazwiska na literę
TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH          ROK 2018
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD
 
GRUDZIEŃ
A - M 10 I 12 II 12 III 11 IV 11 V 12 VI 11 VII 10 VIII 12 IX 11 X 12 XI 12 XII
N - Z 11 I 13 II 13 III 12 IV 14 V 13 VI 12 VII 13 VIII 13 IX 12 X 13 XI 13 XI

 

 
 
 
 
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW STAŻOWYCH      ROK 2018
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŻDZIERNIK LISTOPAD
 
GRUDZIEŃ
Stypendia  z projektów 8 I 8 II 8 III 9 IV 9 V 7 VI 9 VII 8 VIII 10 IX 8 X 8 XI 6 XII
Stypendia z Funduszu Pracy 9 I 9 II 9 III 10 IV 10 V 8 VI 10 VII 9 VIII 11 IX 9 X 9 XI 7 XII

 

 
 
 
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLENIOWYCH             ROK  2018
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Stypendia podyplomowe i szkoleniowe 5 I 5 II 6 III 6 IV 7 V 6 VI 6 VII 7 VIII 7 IX 5 X 6 XI 5 XII 

 
 
 
TERMINY WYPŁAT DODATKÓW AKTYWIZACYJNYCH             ROK 2018
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Dodatki aktywizacyjne 12 I 14 II 14 III 13 IV 14 V 14 VI 13 VII 14 VIII 14 IX 12 X 14 XI 14 XII

 

 
 
 
Termin dodatkowy dla świadczeń nie pobranych w terminie  ROK 2018
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Termin dodatkowy 23 I 22 II 22 III 24 IV 23 V 22 VI 24 VII 22 VIII 24 IX 24 X 22 XI 21 XIIDla osób nie posiadających rachunku bankowego miejscem wypłat jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Al. Niepodległości 23-204 Kraśnik.
Wypłaty świadczeń dla osób posiadających rachunek bankowy będą przekazywane na konto w dniach zgodnie z powyższym harmonogramem.


Informujemy, iż terminy wypłat nie zwalniają z obowiązku zgłaszania się na wizyty wyznaczone przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku.
Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o zaistnieniu okoliczności powodujący utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz do złożenia lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Oświadczenie o przychodach wg załącznika

 

Załączniki
Oświadczenie o dochodach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę