Terminarz wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Terminarz wypłat świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.          w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 136 poz. 1118) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłata przysługujących świadczeń następuje:

  • przelewem na podane konto osoby uprawnionej,
  • poprzez odbiór osobisty, we wskazanym przez urząd banku.

 

Terminarz wypłat świadczeń na rok 2016

Nazwiska na
literę

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW DLA
BEZROBOTNYCH
ROK 2016

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

A – M

11 II

11 III

12 IV

12 V

13 VI

12 VII

11 VIII

12 IX

12 X

9 XI

12 XII

N – Z

12 II

14 III

13 IV

13 V

14 VI

13 VII

12 VIII

13 IX

13 X

10 XI

13 XII

 

 

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW
STAŻOWYCH ROK 2016

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Stypendia z projektów

9 II

9 III

8 IV

9 V

8 VI

7 VII

8 VIII

8 IX

7 X

7 XI

8 XII

Stypendia z Funduszu Pracy

10 II

10 III

11 IV

10 V

9 VI

8 VII

9 VIII

9 IX

10 X

8 XI

9 XII

 

 

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW
PODYPLOMOWYCH I SZKOLENIOWYCH
ROK 2016

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Stypendia
podyplomowe i szkoleniowe

8 II

7 III

7 IV

6 V

6 VI

6 VII

5 VIII

6 IX

6 X

7 XI

6 XII

 

 

TERMINY WYPŁAT DODATKÓW
AKTYWIZACYJNYCH
ROK 2016

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Dodatki
aktywizacyjne

12 II

14 III

14 IV

13 V

14 VI

14 VII

12 VIII

14 IX

14 X

14 XI

14 XII

 

 

Termin dodatkowy dla świadczeń
nie pobranych w terminie ROK 2016

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Termin
dodatkowy

23 II

23 III

22IV

23 V

23 VI

22 VII

23 VIII

23 IX

24 IX

23 XI

22 XII

 

Informujemy, iż terminy wypłat nie zwalniają z obowiązku zgłaszania się na wizyty wyznaczone przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku.
Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o zaistnieniu okoliczności powodujący utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz do złożenia lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Oświadczenie o przychodach wg załącznika

 

Załączniki
Oświadczenie o dochodach

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę