Terminarz wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Terminarz wypłat świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej tj. z dnia 7 lipca 2014 r.  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłata przysługujących świadczeń następuje:

  • przelewem na podane konto osoby uprawnionej,
  • poprzez odbiór osobisty, we wskazanym przez urząd banku.

Terminarz wypłat świadczeń na rok 2023

  
STYPENDIA PODYPLOMOWE i SZKOLENIOWE – II półrocze /2023 rok/
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
6 4 6 5 7 5
 
  STYPENDIA STAŻOWE – II półrocze  /2023 rok/
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Stypendia z projektów 7 7 7 6 8 6
Stypendia z Fundusz Pracy 10 8 8 9 9 7
 
Nazwiska na literę ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH – II półrocze /2023 rok/
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
A-M 12 10 12 11 13 12
N-Ź 13 11 13 12 14 13
 
 
 
 
DODATKI AKTYWIZACYJNE – II półrocze /2023 rok/
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
14 11 14 13 14 14
 
 
Dla osób nie posiadających rachunku bankowego miejscem wypłat jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Al. Niepodległości 23-204 Kraśnik.
Wypłaty świadczeń dla osób posiadających rachunek bankowy będą przekazywane na konto w dniach zgodnie z powyższym harmonogramem.
 
TERMIN DODATKOWY DLA ŚWIADCZEŃ NIEPOBRANYCH W TERMINIE  – II półrocze /2023 rok/
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
24 23 22 24  23 21 
 


Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o zaistnieniu okoliczności powodujący utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę