Centrum Aktywizacji Zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zgodnie z art. 9b ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 01.01.2010 roku w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku wydzielona i uruchomiona została wyspecjalizowana komórka organizacyjna – Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ).

Wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku ma za zadanie poprawienie jakości działań podejmowanych na rzecz aktywnego pośrednictwa pracy, ma także usprawnić dostęp do usług i instrumentów rynku pracy, zgodnie z celami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.

 • Usługi rynku pracy
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • organizacja szkoleń
 • Instrumenty rynku pracy
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy,
 • podjęcia działalności gospodarczej,kosztów pomocy prawnej oraz konsultacji i doradztwa,
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych

 

Chcemy, aby w Centrum Aktywizacji Zawodowej najważniejsza była osoba, która potrzebuje wsparcia na rynku pracy, dlatego też wszelkie działania pracowników CAZ mają być na niej skoncentrowane. Połączenie usług i instrumentów rynku pracy w jednej wydzielonej organizacyjnie komórce ma sprzyjać podejmowaniu wspólnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy działań, zmierzających do zmiany ich sytuacji zawodowej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej- stanowiska pracy:

 • Kierownik Wydziału, tel. 81 826 18 15, pokój nr 6.
 • Obsługa cudzoziemców, tel 81 825 45 39, pokój nr 5.
 • Pośrednictwo pracy (staże), tel. 81 826 18 20, pokój nr 11.
 • Pośrednictwo pracy, w tym również pośrednictwo osób niepełnosprawnych; EURES, tel. 81 826 18 19, pokój nr 10.
 • Pośrednictwo pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne), tel. 81 825 45 17, pokój nr 412.
 • Pośrednictwo pracy (środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawców, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów składek dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia ), tel. 81 826 18 21, pokój nr 402.
 • Szkolenia: indywidualne, tel. 81 825  45 17, pokój nr 412; grupowe tel. 81 826 18 22, pokój nr 403.
 • Poradnictwo zawodowe, tel.  81 826 18 22, pokój nr 403 oraz tel. 81 826 18 19, pokój nr 10.  

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku!

partners

shortcut-links

 go-to-top