Terminarz wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Terminarz wypłat świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej tj. z dnia 7 lipca 2014 r.  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłata przysługujących świadczeń następuje:

  • przelewem na podane konto osoby uprawnionej,
  • poprzez odbiór osobisty, we wskazanym przez urząd banku.

Terminarz wypłat świadczeń na rok 2023

  
STYPENDIA PODYPLOMOWE i SZKOLENIOWE – I półrocze /2023 rok/
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
12 6 7 5 8 6
 
  STYPENDIA STAŻOWE – I półrocze  /2023 rok/
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Stypendia z projektów 12 7 8 6 9 7
Stypendia z Fundusz Pracy 12 8 9 12 10 12
 
Nazwiska na literę ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH – I półrocze /2023 rok/
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
A-M 12 13 13 13 11 13
N-Ź 13 14 14 14 12 14
 
 
 
 
DODATKI AKTYWIZACYJNE – I półrocze /2023 rok/
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
13 14 14 14 12 14
 
 
Dla osób nie posiadających rachunku bankowego miejscem wypłat jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Al. Niepodległości 23-204 Kraśnik.
Wypłaty świadczeń dla osób posiadających rachunek bankowy będą przekazywane na konto w dniach zgodnie z powyższym harmonogramem.
 
TERMIN DODATKOWY DLA ŚWIADCZEŃ NIEPOBRANYCH W TERMINIE  – I półrocze /2023 rok/
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
24 23 23 24  24 23 
 


Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o zaistnieniu okoliczności powodujący utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

 

 

partners

shortcut-links

 go-to-top