Statut PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Statut PUP

Załącznik
Do uchwały Nr XXX- 206/09
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 29 kwietnia 2009r.

S T A T U T
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W KRAŚNIKU

KRAŚNIK 2009

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. .Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Kraśnickiego.
 2. Urząd jest jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona, samodzielna jednostka budżetowa.
 3. Siedzibą Urzędu jest – miasto Kraśnik.
 4. Obszarem działania Urzędu jest teren Powiatu Kraśnickiego tj: Miasto Kraśnik, Miasto i Gmina Annopol, Gmina Urzędów, Gmina Gościeradów, Gmina Szastarka, Gmina Wilkołaz, Gmina Zakrzówek, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Kraśnik, Gmina Dzierzkowice.

§ 2

Urząd działa w szczególności na podstawie  następujących  aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póź. zm./,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póź. zm./,
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póź. zm./,
 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458./,
 5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póź. zm./,
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  administracyjnego /tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm./,
 7. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz 404, z późn. zm./,
 8. innych aktów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej,
 9. niniejszego Statutu.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 3

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudniania, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które są realizowane w zakresie:

 1. opracowania oraz realizacji programów promocji zatrudniania i wspierania lokalnego rynku pracy,
 2. pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
 3. inicjowania, organizowania i finansowania usług rynku pracy,
 4. inicjowania, wdrażania i finansowania instrumentów rynku pracy,
 5. wdrażania i finansowania instrumentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich,
 6. realizacji świadczeń dla bezrobotnych,
 7. rehabilitacji zawodowej osób bezrobotnych,
 8. realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zadań wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób.

§4

W celu realizacji swoich zadań Urząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, powiatową radą zatrudnienia, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytutami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 5

 1. Urzędem kieruje- zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa- Dyrektor Urzędu.
 2. Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz .
 3. Dyrektora Urzędu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor.
 5. Dyrektora Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.
 6. Dyrektor Urzędu jest pracodawcą wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników Urzędu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 6

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego.

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa

§ 7

 1. Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków.
 4. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
 5. Urząd do realizacji swoich celów, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowane z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Zmiany Statutu Urzędu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę